ostrivo

ostrivo
– neplastická surovina zlepšujúca vlastnosti keramických hmôt.
Ostrivá spôsobujú v hmote zníženie plastickosti. Zmenšujú mechanickú pevnosť za surova a zmrštenie, teda napomáhajú odstraňovať trhliny vznikajúce pri sušení a výpale. Zvyšujú teplotu slinutia a spomaľujú páliaci proces. Zrnitosť ostriva má vplyv na pórovitosť črepu a jeho textúru. V hrnčiarskej výrobe sa používajú ako ostrivo šamot a kremičité ostrivá.
Materiál: