Najsvätejšia Trojica

Najsvätejšia Trojica

 v kresťanstve spoločné meno pre tri Božské osoby Otca, Syna a Svätého Ducha.

Najsvätejšia Trojica alebo skrátene Trojica, občas sa stretneme aj s nesprávnym pomenovaním Svätá Trojica.

Vieroučná teológia pri náuke o Najsvätejšej Trojici hovorí o vzájomnom prenikaní a vzájomnom prebývaní božských Osôb: Otec sa dáva celý Synovi, Syn Otcovi... Otec a Syn Duchu Sv., atď.

Obľúbená téma malieb na sklo a tiež ľudových i profesionálnych sochárskych prác. Okrem ľudových stĺpových Božích múk s témou Najsvätejšej trojice, sú na Slovensku rozšírené aj profesionálne zhotovené súsošia s touto témou. Vari najznámejšie sú v Banskej Štiavnici , Trenčíne, Prešove.
V sklo maľbe sa ustálilo zobrazenie vertikálne ( je aj na trojičnom stĺpe v Trenčíne)- Boh otec drží kríž s Kristom a pred ním , niekde nad ním sa vznáša Duch Svätý. Rozšírené, hlavne v sochárskej tvorbe je zobrazenie vedľa seba sediacich Boha otca, Boha -syna- Krista a v strede nad nimi sa vznáša  Duch Svätý.

Materiál: