mýtus

mýtus
– výtvor fantázie vysvetľujúci vznik, pôvod alebo povahu nejakého predmetu, prírodného alebo sociálneho javu.

Mýtus je častou témou zobrazenia v tvorbe ľudového i profesionálneho umenia. Má veľa ďalších významov: slovo, reč, rozhovor, beseda, rozprávanie, starý príbeh (najmä posvätný), legenda, bájka, rozhodnutie a i. Niekedy sa chápe ako výtvor ľudovej fantázie, podnietený v raných štádiách vývoja spoločenstva túžbou ľudského rozumu po poznaní. Obsahuje v personifikovanej forme vysvetlenie sveta. V užšom zmysle vyjadruje presvedčenie spoločenstva založené na sakrálnych tradíciách.

Obsahom takých mýtov je teogónia (pôvod bohov), kozmológia (stavba a vývoj vesmíru), antropogenéza (pôvod a vývoj človeka), eschatológia (náuka o posmrtnom živote) a pod. Niektoré mýty predstavujú sprievodný, vysvetľujúci text k rituálu.

Mýtus ako slovesný prejav podlieha zákonitostiam ústnej tvorby (ústnosť). V dôsledku individuálnej improvizovanej tvorby na tradovanom podklade vznikal rad variantov. Obmieňali sa ustálené schémy, obohacovali sa prvkami vlastnej fantázie. Mýty, ktoré boli úzko späté s kultom, mali sakrálnu povahu, a preto ako kánonické texty nepripúšťali tvorbu variantov. Nebolo možné na nich niečo meniť, ako nebolo prípustné pozmeniť niečo na ustálenom obrade. Dnes sú známe predovšetkým v ich publikovanej podobe, pôvodná, živá, ústne tradovaná forma zaniká.

Len výnimočne sa niektorým bádateľom podarilo poznať mýtus v jeho sociálnom fungovaní. B. Malinowski svojimi výskumami dokázal, že v spoločenstvách  prírodných národov je mýtus nielen ústne tradovaným príbehom, ale aj prežívanou skutočnosťou. Každý člen spoločenstva verí, že dej mýtu sa naozaj odohral v neurčitom mýtickom pračase a odvtedy má stály vplyv na osudy sveta a ľudí.

Fotogaléria:
Materiál: