móda

móda

– v odievaní prevládajúci spôsob obliekania s charakteristickými prvkami a znakmi.

Móda má krátke trvanie. Mení sa podľa ročných období. Od predchádzajúceho obdobia sa líši farbami, strihmi, látkami a ich vzormi. Vyjadruje spoločenské prostredie, hospodárstvo, kultúrne vplyvy.
V kultúre spoločenstva sa móda dotýka len časti populácie, generácie, profesionálnych či sociálnych skupín. Jej prvky sa používajú alebo aplikujú vedome, s konkrétnou spoločensky zdôvodnenou motiváciou. Móda je protipólom kultúrnych stereotypov šíriacich sa mechanizmom kultúrnej tradície, ktoré stabilizujú dané spoločenstvo a týkajú sa všetkých generácií a vrstiev obyvateľstva. V procese formovania kultúrnych stereotypov reprezentuje inovačné prvky, ktoré sú potenciálnym zdrojom zmien a môžu prerásť ako celok alebo len čiastočne do kultúrnej tradície. To závisí od prevládajúceho charakteru fungovania sociálne organizovaných stereotypov, teda či má klasický alebo inovačný charakter.

V súčasnom spoločenstve prevláda inovačná stránka so sklonom prijímať módne prvky cez ich zhodnotenie vhodnosti či nevhodnosti. Preberanie overených hodnôt  sa nedeje automaticky, ako voľakedy cez priame napodobovanie činnosti predkov, ale cez subjektívne kritické zhodnotenie vhodnosti zdedených stereotypov v súvislosti s potrebami a reálnymi podmienkami činnosti a života spoločenstva.
Meniaca sa móda, ale najmä dynamika súčasnej doby vytvára v mnohých ľuďoch dojem, že kultúrne tradície prestali v spoločnosti hrať akúkoľvek úlohu. Nie je to však tak. Hoci móda je viditeľná a identifikovateľná, kultúrna tradícia stále zostáva univerzálnym mechanizmom, ktorý vďaka výberu životnej skúsenosti, jej akumulácii a časopriestorovej transmisii umožňuje dosahovať nevyhnutnú stabilitu a pevnosť pre existenciu spoločenstva. Klamný dojem o zániku tradícií vytvára tá skutočnosť, že nedochádza vždy k medzigeneračnej výmene informácií, a teda aj stereotypov, ktorý väčšina ľudí spája s pojmom tradícia, ale skúsenosti sa odovzdávajú a menia v hraniciach jednej generácie. To všetko je dôsledkom dynamiky súčasnej spoločnosti, možností prijímania, odovzdávania a šírenia informácií. 

Móda a módne prvky v kultúre spoločenstva sú úzko spojené s hodnotovými orientáciami – s prestížnosťou, so sebahodnotením. Keďže sú niečím novým, spočiatku sa prijímajú ako jednorazové, vedľajšie, náhodné javy, no prezentujú sa v omnoho výraznejších formách, ako ich vyjadrujú tradičné stereotypy.  

Literatúra:
Materiál: