Madona s dieťaťom

Madona s dieťaťom
– ikonograficky kanonizované zobrazenie Matky Božej s dieťaťom Ježišom.

Patrí k najstaršej vrstve kanonizovaných zobrazení vychádzajúcich z najstálejších, všeobecne známych  biblických motívov narodenia. Zobrazenie Bohorodičky ako hrdej a súčasne ľudsky milej, chápajúcej matky slávnostne držiacej  v náručí svoje dieťa sa stalo všeobecne obľúbeným. Obľúbenosť zobrazovania Márie s dieťaťom Ježišom je prejavom jej postavenia univerzálnej patrónky matiek.
Mária bola podľa kresťanskej náboženskej tradície na cirkevnom koncile v Efeze roku 431 oficiálne uznaná za Matku Božiu, Bohorodičku, ktorá porodila Ježiša Krista z nepoškvrneného počatia (Panna Mária). Podľa dogmy z roku 1854 bola počatá bez dedičného hriechu. Jej kult patrí ku kľúčovým zložkám katolicizmu a bol rozšírený medzi ľudovými vrstvami rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania. Protestantizmus a pravoslávie dogmy o nepoškvrnenom počatí a nanebovzatí odmietli.

Na Slovensku sa madona s dieťaťom Ježišom nachádzala aj v bohato navštevovaných pútnických centrách, založených na legendách, prírodných úkazoch a zázračných zjaveniach. Sochy vyrobené profesionálnymi rezbármi na znak úcty k zjaveniam viažucim sa na pútnické miesta a umiestnené ako hlavné sochy v oltároch pútnických kostolov predstavujú určitý typ zobrazenia a často sa napodobňovali. Tak ľudovú rezbársku tvorbu ovplyvnili Madona Starohorská, Frívaldská, Beňadická, Prešovská, Prievidzská, Mariatálska, Višňovská, Znievska, Bratislavská z Hlbokej cesty, Dubnická, Levočská.

Na kalendár mariánskych sviatkov nadväzovali i dátumy pútí, ktoré sa konali na pútnických miestach. Ich dôležitosť vzrástla v protireformačnom období.
Pútnické miesta mali svoje výrazné znaky a vzájomne si konkurovali v sile posvätných účinkov (pôsobenie zázračných prameňov v Mariatále, dnes Marianke, a vo Višňovom; rozvešiavanie košieľok chorých detí na stromy vo Frívalde, dnes Rajeckej Lesnej, v čom pozorovať asimiláciu mágie a kresťanskej viery). Najchýrnejšie centrá poskytovali plnomocné odpustky, t. j. odpustenie všetkých hriechov.

Mariánsky kult, v protireformačnom období silne podnietený najmä jezuitmi, zohral významnú úlohu v procese utvárania ľudovej obrazotvornosti, ktorá sa opierala o barokizujúci súbor námetov vychádzajúcich z textov evanjelií, zo stredovekých apokryfov a legiend.

Materiál: