lithický tuf

lithický tuf
Lithický tuf je vyvretá hornina tvorená z úlomkov sopečného materiálu vyvrhnutého zo sopky (pyroklastická). Výskyt: Nitrianské Pravno osada Všehradné, Získavanie: ťažbou
Obsahuje rôzne kryštalické horninové úlomky s ryolitovým , trachytovým alebo andezitovým zložením. Vzniká ako uloženina sopečného popola vyvrhnutého do ovzdušia.
Material: