kult

kult
– posvätná úcta, súčasť náboženstva a náboženských predstáv, vykonávanie obradu na počesť osoby, predmetu alebo veci.

Pod kultom sa väčšinou chápe súbor náboženských obradov sústreďujúcich sa na určitý náboženký objekt (živly, nebeské telesá, osoby, nadprirodzené bytosti, božstvá, svätých). Kult sa často stotožňuje s rituálom, obradom, prípadne sa zamieňa náboženstvom (vierou a poverami). Mnohí bádatelia odvodzujú kult z mágie, animizmu, fetišizmu, zo šamanizmu, z totemizmu, manizmu a podobne.

Kult sa rozvíjal od jednoduchých obradov cez zložitý rituál až po súbor náboženských obradov tvoriacich liturgiu. Okrem objektov sa v ňom rozlišujú kultové predmety (sakrálne náčinie, stavby, svätyne) a kultové činnosti, ktoré sa delia na motorické (obeť) a verbálne (modlitba). Tieto činnosti môžu mať podľa charakteru náboženstva buď spontánny, alebo riadený, formalizovaný ráz. Môžu sa vykonávať individuálne alebo kolektívne (napríklad omša, mystériá) v určenej svätyni či na inom magicky účinnom mieste (krížne cesty). Veľký význam má aj čas vykonávania obradu (za východu slnka, o polnoci, cyklicky alebo nepravidelne, v pohyblivý sviatok, v určitý deň týždňa a podobne).

Funkcie kultu sa zakladajú na uspokojovaní emocionálnych, estetických, ale aj socializačných túžob ľudí. Obrady s nimi spojené sa sústreďujú na kritické obdobia tzv. biopsychologických medzníkov: narodenie (krst), dospievanie (iniciácia), birmovka, vstup do manželstva (svadba, sobáš), smrť (pohreb), spomienkové dni mŕtvych; alebo na kritické obdobia v prírodnom kolobehu (slnovrat, Vianoce, Veľká noc, Turíce, Ján Krstiteľ, rok atď.) a v živote jednotlivca a spoločnosti.

Príslušné obrady majú sprostredkovať kontakt medzi objektom kultu a jeho prívržencami. Vo vyšších etapách rozvoja spoločnosti vznikala vrstva vykonávateľov kultu. V prvobytných náboženstvách to boli šamani (šamanizmus) a čarodejníci (mágia), resp. otcovia rodín, náčelníci rodov alebo kmeňov, žreci a kňazi. V širšom zmysle možno za vykonávateľa kultu pokladať každú osobu, ktorá sa pravidelným vykonávaním obradov určenej činnosti usiluje iluzórnymi prostriedkami dosiahnuť kvalitatívnu premenu skutočnosti. Profesionálni vykonávatelia kultu majú právo manipulovať s kultovými predmetmi a vykonávať predpísané obrady, udeľovať rozhrešenie vinníkom, sprostredkúvať styk s nadprirodzenými bytosťami, udeľovať sviatosti.