kuchynská nástenka

kuchynská nástenka
výzdobný textilný prvok chrániaci steny kuchyne

Textil zavesený  funkčne i pohľadom exponovaných miestach stien kuchyne zdobený výšivkou. V mestskom prostredí rozšírený spôsob výzdoby kuchyne už koncom 19. storočia. Do vidieckého prostredia sa dostáva v medzivojmovom období ba niekde až v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia v závislosti na zmenách v architektúre  členenia domu a používania uzatvoreného kúreniska.

Tematicky sa môžme na nástenkách stretnúť s jednoduchou i zložitejšou vegetatívnou ornamentálnou výzdobou, figurálnou atropomorfnou i zoomorfnou tematikou , s použitím častí  textov ľudových piesní, porekadiel, biblických citátov. Výber náročných tém, hlavne figurálnych, ale aj mehanické prekresľovanie z tlačených  kresieb a fotografií  bolo zvládnuté na rôznej výtvarnej úrovni.

Často výber témy bol nevhodný vzhľadom na technické možnosti výšivky a zručnosť i výtvarný cit realizátora. Ale dajú sa nájsť aj kuchynské nástenky  výtvarne  zaujímavé a technicky náročne.Kvalita použitého materiálu i náročnosť výroby však zväčša zodpovedala možnostiam ich jednoduchej údržby prabním, škrobením a  žehlením

Tvorba a používanie kuchynských násteniek patrí k výtvarným aktivitám, ktoré sú príkladom postupného pomeštovania vidieckeho prostredia. Tomu zopdopvedalo aj použitie ďalších rovnako zdobených  častí bytového textilu - obrusov, prikrývok a dečiek na zakrytie ďalších časti kuchynského mobiliáru, niekde aj závesov na oknách.

Materiál:
Remeselná skupina: