kroj

kroj

– charakteristický odev s výrazovými znakmi.

Termín kroj sa najčastejšie používa pre tradičný ľudový odev, ktorý nosili príslušníci národov, národností, etnografických skupín, obyvatelia krajov a lokalít, vyjadruje aj odev príslušníkov niektorých spolkov a povolaní. Na Slovensku sa v tomto význame rozumie najmä odev poddaného, neskôr dedinského ľudu, ktorý sa v minulosti zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom (odev).

Názov ľudový odev, používaný v odbore etnografických terminológii od polovice 20. storočia, má širší význam. Zahrnuje aj odev iných sociálnych vrstiev (remeselnícky, robotnícky, zemiansky odev).

Názov kroj sa začal používať v súvislosti s odevom, ktorým sa koncom 19. storočia manifestovalo národné povedomie. V súčasnosti označuje odev dedinského obyvateľstva vo funkcii scénického kostýmu (folklorizmus).

Materiál: