kamenárstvo

kamenárstvo
- remeselná špecializácia ťažby a spracovania kameňa.

Ako stredoveká remeselná špecializácia boli kamenári združení do cechu s murármi. Združovali sa do huty, kde pod jedným staviteľom pracovalo viacero majstrov, tovarišov i učňov. Kamenárska práca obsahuje viacero činností, ktoré robili niekedy sami kamenári, ale najčastejšie sa špecializovali na jednotlivé činnosti, fázy. Bolo to lámanie kameňa v kameňolome, príprava kameňa na stavebné práce, príprava na sochárske realizácie a dekoratívne práce. Kameň na dlažobné kocky a dlažby opracovávali tesáči kameňa. Kamenári v hute osekávali kameň na dekoratívne profilované stavebné prvky a náhrobné kamene. Najnáročnejšia bola dekoratívna výzdoba kazateľníc, krstiteľníc, pastofórií a sekanie sôch, čiže kameňosochárstvo. K stavebným prácam patrila výroba prekladov otvorov v murive, schodových stupníc, sedílií, ostení okien, portálov, šambrán dverí a okien, stĺpov prútových okien, kružieb, fragmentov rebier klenby, stĺpov, pilastrov, ríms, všetko od jednoduchých až po výtvarne a technicky náročnejšie prvky stavby.

V súvislosti s rozvojom stavebných prác v 18. a 19. storočí sa zvýšil odbyt jednoduchších kamenárskych výrobkov. Kvalitnejšie kamene (žuly, vápence, trachyty, travertíny a podobne) vyskytujúce sa v prírode v rozmerných blokoch si vyžadovali dôkladnejšie a náročnejšie opracovanie, čo v miestach ich výskytu podnietilo vznik výrobných stredísk s rozvojom ľudového a remeselného kamenárstva. Ľudové kamenárstvo sa v niektorých strediskách vyvinulo na ľudové remeslo, ktorému sa v obci venovali viacerí muži, pričom kamenárske vedomosti obyčajne v jednej rodine prechádzali z generácie na generáciu. Podobne ako pre mnohé ďalšie druhy výroby bolo preň charakteristické bezprostredné spojenie ťažby suroviny s jej spracovaním a so zhotovením finálneho výrobku jednou osobou. Kamenárska výroba sa sústreďovala predovšetkým v horských a podhorských oblastiach, kde sa nachádzal vhodne spracovateľný a lámavý kameň, akým bol pieskovec, andezitový a žulový tuf a tufit, vápenec, travertín, mramor, ónyx a ďalšie dekoračné kamene.

Nástroje:
dláto bodovacie, dláto kamenárske, dláto, škrabka elektrická, drevené kladivá, dvojzubec, kladivo osekávacie ozubené, lemovadlo na žulu, mlatčeky kamenárske, železné, odrážač na mramor, pemrlica, štokovačka, zrnovačka, štokovák, sekáč na mramor, vŕtačka elektrická, vrták hviezdicový do žuly, vrtáky do mramoru, vzduchová sekačka, zubák