Dušičky

Dušičky
– v rímskokatolíckej cirkvi deň venovaný pamiatke mŕtvych.
Zavedený bol roku 988 francúzskym benediktínskym opátom Odillom z Cluny. Pôvodne v tento deň kláštory uctievali pamiatku významných členov svojho rádu. Od 13. storočia sa oslavoval v celej západnej cirkvi 2. alebo 3. novembra (vo východnej cirkvi inokedy, najmä 26. októbra) na pamiatku duší v očistci. Podľa článku katolíckej viery o spoločenstve svätých omše, modlitby a rozličné dobré skutky prispievajú k ich vyslobodeniu z očistca. Preto sa za zvlášť účinné považovali zádušné omše a spoločné modlitby za mŕtvych konané na Dušičky v kostole alebo na cintoríne. Na Slovensku bolo zvykom v tento deň obdarúvať chudobných ľudí a žobrákov jedlom alebo obradovým pečivom (jedlá pre zomretých), resp. peniazmi, aby sa modlili za pokoj duší zosnulých. K starším zvykom patrí pálenie sviečok na hroboch. Na Dušičky sa preniesli obyčajové prejavy reprezentujúce domnelý kontakt s mŕtvymi.
Materiál: