andezit

andezit
Vulkanická jemnozrnná , často porfyrická intermediálna hornina obsahuje 55-65% SiO2.
Jej najvýznamnejšou súčasťou je plagioklas (andezín alebo oligoklas) spolu s pyroxénom, amfibolom a biotitom. Vyrastlice v základnej hmote sú väčšinou tabuľkovité kryštály živca, môže to byť aj biotit, amfibol alebo augit. Tvorí lávové prúdy andenzitových sopiek. Andesitový tuf sa nachádza aj vo Svätom Antone pri Banskj Štiavnici.
Material: