Ústredie ľudovej umeleckej výroby uvádza stanovisko k článkom redaktorky Jany Rojkovej, uverejneným v denníku Nový čas dňa 27. 6. 2018.

04.07.2018

Dňa 27.6.2018 uverejnil denník Nový Čas článok s názvom „Potomkovia slávneho umelca Karola Plicku sú pobúrení: Ako mohli toto spraviť s jeho dielami“. Máme za to, že skutočnosti uvedené vo vyššie uvedenom článku sú skreslené a nezakladajú sa na pravde. Preto k uvedenému článku uvádzame nasledovné stanovisko:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby uvádza stanovisko k článkom redaktorky Jany Rojkovej, uverejneným v denníku Nový čas dňa 27. 6. 2018.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby je štátna odborná príspevková organizácia zriadená zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, v organizačnej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení ÚĽUV vykonáva správu k časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy. Zmluvou o prevode správy majetku štátu zo dňa 27.5.2002 bol objekt kaštieľa v Blatnici spolu s priľahlými pozemkami a hospodárskymi budovami odovzdaný zo strany SR – Slovenské národné múzeum –Etnografické múzeum, Martin do správy Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Múzeum Karola Plicku však sídlilo v stavbe označenej ako kúria, so súpisným číslom 131 a správou tohto majetku štátu ( vrátane správy samotného múzea Karola Plicku) je poverené Slovenské národne múzeum v Martine.

Z dôvodu zlého stavebno–technického stavu objektu hospodárskej budovy nachádzajúcej sa na pozemku, ktorá ohrozovala národnú kultúrnu pamiatku kúriu, nachádzajúcu sa v jej bezprostrednej blízkosti, požiadalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby dňa 16.11.2015 obec Blatnica o povolenie odstránenia hospodárskej budovy. Obec Blatnica vydala dňa 22.01.2016 súhlasné stanovisko z dôvodu, že oprava by bola neúčelná a nehospodárna, s termínom vykonania búracích prác do 31.12.2017. Ústredie ľudovej umeleckej výroby listom zo dňa 4.4.2016 požiadalo Ministerstvo kultúry SR o pridelenie finančných prostriedkov za účelom realizácie búracích prác na objekte hospodárskej budovy, z dôvodu, že Krajský pamiatkový úrad po preskúmaní stavebno-technického stavu tohto objektu, ktorý sa nachádzala v bezprostrednej blízkosti kúrie, požiadal o jeho odstránenie. K odstráneniu hospodárskej budovy došlo.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby dňa 12.7.2016 rozhodlo o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v správe ÚĽUV. V súlade s § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení Ústredie ľudovej umeleckej výroby listom zo dňa 30.09.2016 zaslalo Ministerstvu kultúry SR ponuku na predaj NKP - kaštieľa v jeho správe. Ministerstvo kultúry SR listom zo dňa 17.10.2016 oznámilo, že ponuku na kúpu kaštieľa neprijíma.

Na objekt kaštieľa bol dňa 14.3.2017 vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého bola stanovená všeobecná hodnota evidovaných nehnuteľností v celkovej výške 120.000,- Eur. Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo kultúry SR reagovalo na ponuku na predaj kaštieľa v správe Ústredia ľudovej umeleckej výroby tak, že ju neprijalo a Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako príspevková organizácia dlhodobo nemá vo svojom rozpočte finančné zdroje na ich nevyhnutnú rekonštrukciu, opravy ani na pravidelnú údržbu, Ústredie ľudovej umeleckej výroby dňa 6.4.2018 zverejnilo ponuku na predaj kaštieľa a priľahlých nehnuteľnosti ako prebytočného majetku štátu na prevod jeho správy ponúkaného v rámci v elektronickej aukcie v registri ponúkaného majetku štátu na portáli www.ropk.sk. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk bol stanovený na deň 7.4.2018 a koniec lehoty na doručovanie ponúk bol stanovený na deň 22.05.2018. Cena bola stanovená vo výške 139.000,- Eur.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vo zverejnenej ponuke záujemcov upozornilo, že súčasťou uzatvoreného areálu kaštieľa spolu s priľahlými nehnuteľnosťami je kúria zapísaná ako národná kultúrna pamiatka, ktorá je v správe Národného múzea Martin, a je tiež ponúkaná na predaj za cenu 73300,- Eur.

Na zverejnenú ponuku na prevod správy majetku kaštieľa a priľahlých nehnuteľností bola dňa 18.5.2018 Ústrediu ľudovej umeleckej výroby doručená jedna cenová ponuka, vo výške 141.000,- Eur. Dňa 29.5.2018 došlo zo strany Ústredia ľudovej umeleckej výroby k vyhodnoteniu vyhlásenia elektronickej aukcie na predaj prebytočného majetku štátu výroby týkajúcej sa predaja kaštieľa a jeho priľahlých nehnuteľností so záverom, že menovaná komisia ÚĽUV skonštatovala, že v stanovenej lehote bola doručená jediná ponuka, v ktorej bola navrhnutá kúpna cena vo výške 141.000,- Eur.

Komisia v súlade s § 8a ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení konštatovala, že vyhlásenie elektronickej aukcie bolo neúspešné, pretože bola predložená len jedna ponuka. Komisia preto prijala záver, že neodporúča odpredaj danej nehnuteľnosti. K predaju kaštieľa nedošlo.

V súlade s vyššie uvedeným je nepochybné, že skutočnosti uvedené v predmetnom článku sa nezakladajú na pravde. Cena bola stanovená na základe riadneho znaleckého posudku, teda nešlo o „výhodnú cenu“ ako to skresľujúcu podáva autor článku. Okrem toho, Ústredie ľudovej umeleckej výroby nikdy nebolo a ani v súčasnosti nie je správcom kúrie a nikdy nespravovalo expozíciu Múzea Karola Plicku, pričom táto sa ani nenachádzala v objektoch spravovaných Ústredím ľudovej umeleckej výroby. Preto nemá možnosť akokoľvek nakladať s exponátmi, ktoré mali byť v tomto múzeu uložené.

V súlade s vyššie uvedeným, máme za to, že pri prevode správy majetku štátu týkajúceho sa kaštieľa a jeho priľahlých nehnuteľností sme postupovali zákonne, transparentne a verejne. Bol dodržaný postup ustanovený v zákone č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení.

« Späť