Hľadáme nové vedenie pre ÚĽUV

16.03.2021

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) dnes vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa ÚĽUV. Riadi sa pravidlami novej smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. apríla 2021. Cieľom MK SR ako zriaďovateľa je, aby ÚĽUV s novým vedením pokračovalo v realizácii svojich základných činností (uchovávanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby a remesiel s dôrazom na tie zanikajúce, sprístupňovanie tradičných vedomostí verejnosti a využívanie tradičných poznatkov v súčasnom umení a dizajne), ale tiež prinášalo inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej umeleckej a remeselnej výrobe a poznatkom v nadväznosti na súčasné trendy v kultúre (rozvoj kreatívneho priemyslu, online predaj).

Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky sa v svojich projektoch rozvoja a riadenia majú zamerať na ÚĽUV ako priestor pre jedinečné živé stretnutia s tradičnou ľudovou umeleckou výrobou, ale aj jej presahom do súčasného umenia a dizajnu. ÚĽUV má byť otvorenou inštitúciou pre remeselníkov a remeselníčky, odbornú i laickú verejnosť, umelcov, umelkyne, dizajnérov a dizajnérky. Súčasne má reagovať na aktuálne dianie a trendy v kultúre a spolupracovať s partnermi z oblasti svojho pôsobenia, vytvárať rozmanitú a inovatívnu ponuku pre verejnosť. MK SR od nového vedenia očakáva stabilizovanie personálnej situácie v organizácii, efektívne využívanie vlastných pracovníkov a priaznivé, tvorivé a kolegiálne pracovné prostredie. Jeho úlohou bude aj návrh riešenia umiestnenia a modernizácie Múzea ľudovej umeleckej výroby a efektívneho a kreatívneho využitia priestoru v Bratislave. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je potrebné, aby budúci štatutár alebo štatutárka ÚĽUV prinášal alebo prinášala inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať ľudovú umeleckú výrobu a zaistia jej dostupnosť pre široké spektrum záujemcov a záujemkýň. Rovnako sa očakáva predloženie vízie efektívneho, progresívneho a udržateľného financovania inštitúcie, jej činností, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

ÚĽUV bolo založené v roku 1945. Tvoria ho Úsek generálneho riaditeľa, Úsek ekonomiky a hospodárskej správy, Úsek marketingu, Múzeum ÚĽUV, Úsek výchovy a vzdelávania (Regionálne centrum remesiel Bratislava, Regionálne centrum remesiel Banská Bystrica, Regionálne centrum remesiel Košice), Úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu (odbyt). Zároveň prevádzkuje 5 predajní. Poslaním organizácie je uchovávanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby s možnosťou prezentácie aj v zahraničí a plnenie funkcie celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby. Do výsledku tohto výberového konania, najdlhšie však do 30. júna 2021, je dočasne poverená vedením ÚĽUV Mgr. Eva Ševčíková.

Viac Informácií

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

« Späť